ALGEMENE VOORWAARDEN EEFSFOOD

Artikel 1 Definities

 1. EEFSFOOD, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64462986 wordt in deze voorwaarden aangeduid als eigenaar.
 2. De wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De natuurlijk persoon die deelneemt aan een (online) workshop wordt aangeduid als deelnemer.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan eigenaar tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten waarop eigenaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 10 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
 5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In de offerte staat het overeengekomen pakkettarief of gebruikelijke uurtarief vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van eigenaar zullen apart worden gefactureerd. Ook reiskosten, drukkosten, verzendkosten en inkoop van extra ingrediënten of decoratie zullen apart worden vermeld.
 3. De offerte op basis van uurtarief bevat een inschatting, gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Een overeenkomst staat pas definitief gereserveerd na het voldoen van de (aan)betaling. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 5. Voor producten geldt dat eigenaar een aanbetaling van ten hoogste 50% mag vergen. Het eigendom van producten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Eigenaar kan de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aanpassen.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aanvangen. 
 8. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 9. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 10. 10.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van eigenaar op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eigenaar voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van eigenaar.
 2. Indien eigenaar wordt ingeschakeld voor influencerwerkzaamheden kan zijn geen verkopen of anderzijds resultaten garanderen en dienen de werkzaamheden enkel ter promotie van de producten van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien eigenaar tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervind door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde content door factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.
 6. Opdrachtgever is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien opdrachtgever te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanIndien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Eigenaar stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 2. Eigenaar is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Eigenaar is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Indien eigenaar onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder annuleringskosten te ontbinden. Eventueel reeds gemaakte kosten en gewerkte uren worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar.
 4. Annulering van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst gesloten op afstand kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst binnen deze 14 dagen plaatsvindt of de overeenkomst B2B is gesloten. 
 5. Voor B2B gesloten overeenkomsten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: eigenaar heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van eigenaar, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een overeenkomst:
  Bij annulering van een overeenkomst anders dan een workshop worden ten tijde van annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar.
 6. Opdrachtgever is bij annulering niet gerechtigd de content te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.
 7. De annuleringsvoorwaarden omtrent een workshop zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden omtrent workshops.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten waar direct toegang toe wordt verkregen te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 9. De houdbaarheid van fysieke producten bedraagt 7 kalenderdagen na het bakken, zoals aangegeven op het bijgeleverde kaartje. Deze producten zijn wegens deze beperkte houdbaarheid uitgesloten van het herroepingsrecht waardoor opdrachtgever geen mogelijkheid toe komt foodpost te retourneren.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben partijen beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is eigenaar gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 4. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of daarvoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 8. Eigenaar handelt uiterst zorgvuldig met betrekking tot (het vermelden van) allergenen, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel ontstane schade en/of gezondheidsproblemen wegens intoleranties of allergie voor bepaalde voedingsstoffen.
 9. Eigenaar is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals bezorgdiensten.
 10. 10.In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade die niet is uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door eigenaar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 11. 11.Opdrachtgever vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door eigenaar geleverde diensten en content.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door eigenaar ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij eigenaar. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiks- en publicatierecht, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Content mag onbeperkt op de eigen (sociale) kanalen van opdrachtgever gebruikt worden. Indien content voor andere kanalen wordt gebruikt, dient aan naamsvermelding worden gedaan.
 4. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming van eigenaar te verkrijgen en is eigenaar gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen. Content mag niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien eigenaar als influencer wordt ingeschakeld mag de door haar gemaakte content uitsluitend worden gebruikt op de website en social media kanalen van opdrachtgever met naamsvermelding van eigenaar.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 7. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de uitvoering uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Partijen zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 12 Workshops

 1. Eigenaar heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door eigenaar wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar eigenaar geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer deelnemer verhinderd is voor een workshop gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop wordt 40% van de aankoopprijs in rekening gebracht. Indien de tot dan toe gemaakte kosten door eigenaar dit percentage overstijgen, is zij gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte kosten door te berekenen. Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan eigenaar worden doorgegeven.
 4. Wanneer deelnemer beeld- en/of geluidsopnames maakt tijdens een workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer eigenaar in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. Eigenaar heeft het recht deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 13 Levering 

 1. Eigenaar spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Eigenaar maakt, selecteert en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerde content wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met deze stijl. Aanvullende of gewijzigde wensen leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de content is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4. Eigenaar is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal of bronbestanden aan te leveren.
 5. Als verzendadres voor fysieke producten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 6. Eigenaar is enkel gehouden te leveren in door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.

Artikel 14 Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan eigenaar kenbaar te maken. 
 2. Eigenaar dient in de gelegenheid gesteld te worden het gebrek te herstellen.
 3. Indien een gebrek later kenbaar wordt gemaakt worden wijzigingen verwerkt op basis van uurtarief.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.

No products in the cart.